Opzet van het onderzoek

De eerste vijf golven (tot en met 2013)

Het onderzoek vond tot 2015 bij de mensen thuis plaats. Een getrainde interviewer van TNS Nipo nam dit persoonlijke interview af met behulp van een laptop. De antwoorden werden op de laptop opgeslagen om later verwerkt te worden.

Onderdeel van het interview is een viertal lichamelijke metingen (handgreepkracht, loopsnelheid, zitten en opstaan, longcapaciteit). De lichamelijke tests worden alleen uitgevoerd als blijkt dat dit op een veilige manier kan. Aan het einde van het interview ontvangt iedereen een papieren vragenlijst van de interviewer, die later teruggestuurd moet worden of meteen ingevuld en meegegeven kan worden aan de interviewer.

De zesde golf (2015)

In Nederland werd de zesde golf afgenomen via een online vragenlijst die mensen zelf thuis op hun eigen computer of tablet konden invullen. In het voorjaar 2016 werden mensen die geen toegang hebben tot internet nog telefonisch geïnterviewd.

De zevende golf (2017)

In Nederland werd de zevende golf ook afgenomen via een online vragenlijst die mensen zelf thuis op hun eigen computer of tablet kunnen invullen. Het veldwerk hiervoor liep van september 2017 tot eind december 2017. In tegenstelling tot de zesde golf, vonden er geen telefonische interviews plaats in deze golf.

 

Voor alle vormen van dataverzameling (CAPI, CAWI en CATI) geldt: alle informatie die gegeven wordt blijft anoniem en zal anoniem verwerkt worden.