Inhoud van het onderzoek

Het interview begint met een opsomming van alle leden van het huishouden en hun relevante informatie (o.a. voornaam, geslacht, geboortejaar en geboortemaand). Deze opsomming wordt aan slechts één persoon van het huishouden gevraagd. Vervolgens wordt automatisch bepaald wie uit het huishouden in aanmerking komt voor deelname (mensen van 50 jaar en ouder en hun partner, ook als deze partner jonger is dan 50 jaar).

Degenen die geselecteerd zijn voor deelname krijgen vragen over maximaal 21 onderwerpen (maximaal 21, omdat sommige onderwerpen door slechts één persoon van het huishouden beantwoord hoeven te worden, en omdat modules 8 t/m 11 in 2015 en (module 21 in) 2017 niet werden afgenomen).

Tot 2017 waren vier van de 20 modules lichamelijke tests. Hierbij wordt gekeken naar lichamelijke prestaties zoals kracht van de handgreep of loopsnelheid. In 2017 werd in alle landen behalve Nederland ook een bloeddruppeltest uitgevoerd. Het interview bevat de volgende onderwerpen (gepresenteerd in modules):

 1. Demografische gegevens. Deze module verzamelt informatie over o.a. burgerlijke staat, geboorteland, opleiding en beroep. Ook worden er vragen gesteld over de ouders, hun laatst uitgeoefende beroep, hun gezondheidstoestand en hoe vaak men elkaar ontmoet.
 2. Lichamelijke gezondheid. In deze module komen veel verschillende aspecten van gezondheid aan bod, zoals inschatting van de eigen gezondheid, langdurige ziekten of handicaps, gezichts- en gehoorvermogen. Ook worden vragen gesteld over arbeidsongeschiktheid en hulpmiddelen die mensen met een beperking eventueel gebruiken.
 3. Gedragsrisico’s. Deze module vraagt naar gedrag dat de gezondheid kan beïnvloeden, zoals roken, alcoholconsumptie, en sport of lichaamsbeweging.
 4. Cognitieve functies. Hier worden korte testjes uitgevoerd naar geheugen, concentratie, rekenvaardigheid en verbale uitdrukkingsvaardigheid.
 5. Geestelijke gezondheid. In deze module wordt gevraagd hoe mensen tegen het leven aankijken. Ook zijn er vragen over emotionele problemen.
 6. Gezondheidszorg. Hier worden vragen gesteld over dokters- en ziekenhuisbezoeken in het recente verleden. Ook worden hier vragen gesteld over wat voor verzekering men heeft tegen ziektekosten.
 7. Werk en pensioenen. In deze module wordt gevraagd naar de huidige arbeidsmarktstatus, inkomen (uit werk en andere bronnen), en toekomstig pensioen. Gepensioneerde deelnemers wordt gevraagd naar soorten pensioen en de hoogte hiervan.

Modules 8 t/m 11 werden in Nederland niet in 2015 en 2017 afgenomen.

 1. Handgreepkracht (lichamelijke test). Bij deze lichamelijke meting wordt met behulp van een speciaal apparaat de kracht van beide handen gemeten.
 2. Loopsnelheid (lichamelijke test). Bij deze lichamelijke meting wordt gevraagd een bepaalde afstand te lopen. Die tijd die hier voor nodig is, wordt genoteerd.
 3. Zitten en opstaan (lichamelijke test). Bij deze test wordt gevraagd vanuit een stoel vijf keer op te staan en weer te gaan zitten. De tijd die hier voor nodig is, wordt genoteerd.
 4. Longcapaciteit (lichamelijke test). Gevraagd wordt zo hard en zo snel mogelijk in een speciaal apparaat te blazen.
   
 5. Kinderen. In deze module wordt gevraagd naar kinderen (voornaam, leeftijd, woonafstand tot kinderen).
 6. Sociale steun. In deze module wordt gevraagd naar hulp die men krijgt, en hulp die men aan anderen geeft.
 7. Financiële transacties. Deze module bevat vragen over geld dat wordt ontvangen van of wordt gegeven aan mensen buiten het huishouden. Ook erfenissen komen hier aan bod.
 8. Huisvesting. In deze module worden gegevens verzameld over de huidige woning zoals grootte, kwaliteit en kenmerken van de woonruimte.
 9. Gezinsinkomen. Deze korte module verzamelt informatie over gezinsinkomen. Hier wordt ook gevraagd naar het inkomen van mensen in het huishouden die niet meedoen aan het interview/de vragenlijst (bijvoorbeeld volwassen, inwonende kinderen).
 10. Consumptie. In deze module wordt gevraagd naar verschillende soorten uitgaven van het huishouden, bijvoorbeeld uitgaven voor voeding, elektriciteit en telefoon.
 11. Vermogen. Hier wordt gevraagd naar de omvang van het financiële en niet-financiële vermogen.
 12. Activiteiten en welzijn. Deze module bevat vragen over verrichte activiteiten en gevoelens die men de afgelopen weken heeft gehad.
 13. Verwachtingen. In deze module wordt gevraagd naar verwachtingen die men heeft over de (o.a. financiële) toekomst.

Module 21 werd in 2017 niet in Nederland afgenomen.

 1. Bloeddruppeltest (lichamelijke test). Deelnemers geven in golf 7 door middel van een kleine vingerprik met een lancet, zoals dagelijks wordt gebruikt door vele diabetespatiënten, enkele bloeddruppels af. Hieruit worden door een laboratorium in Denemarken enkele bloedwaarden gemeten, zoals het bloedsuikerniveau en het gehalte vitamine D in het bloed. Deelname aan dit gedeelte van het onderzoek is volledig vrijwillig.