Inhoud van het onderzoek

Samenstelling huishouden

Het interview begint met een opsomming van alle leden van het huishouden en hun relevante informatie (o.a. voornaam, geslacht, geboortejaar en geboortemaand). Deze opsomming wordt aan slechts één persoon van het huishouden gevraagd. Vervolgens wordt automatisch bepaald wie uit het huishouden in aanmerking komt voor deelname (mensen van 50 jaar en ouder en hun partner, ook als deze partner jonger is dan 50 jaar).

Het reguliere SHARE-interview

Degenen die geselecteerd zijn voor deelname krijgen vragen over verschillende onderwerpen. Eén respondent krijgt niet alle vragen voorgelegd. Als men bijvoorbeeld al eerder heeft meegedaan aan SHARE, hoeven sommige vragen niet opnieuw te worden gesteld. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

1. Demografische gegevens. Deze module verzamelt informatie over o.a. burgerlijke staat, geboorteland, opleiding en beroep. Ook worden er vragen gesteld over de ouders, hun laatst uitgeoefende beroep, hun gezondheidstoestand en hoe vaak men elkaar ontmoet.
2. Sociale netwerk. Hier worden vragen gesteld over de relaties met andere mensen.
3. Kinderen. In deze module wordt gevraagd naar kinderen (voornaam, leeftijd, woonafstand tot kinderen).
4. Lichamelijke gezondheid. In deze module komen veel verschillende aspecten van gezondheid aan bod, zoals inschatting van de eigen gezondheid, langdurige ziekten of handicaps, gezichts- en gehoorvermogen. Ook worden vragen gesteld over arbeidsongeschiktheid en hulpmiddelen die mensen met een beperking eventueel gebruiken.
5. Gedragsrisico’s. Deze module vraagt naar gedrag dat de gezondheid kan beïnvloeden, zoals roken, alcoholconsumptie, en sport of lichaamsbeweging.
6. Cognitieve functies. Hier worden korte testjes uitgevoerd naar geheugen, concentratie, rekenvaardigheid en verbale uitdrukkingsvaardigheid.
7. Geestelijke gezondheid. In deze module wordt gevraagd hoe mensen tegen het leven aankijken. Ook zijn er vragen over emotionele problemen.
8. Gezondheidszorg. Hier worden vragen gesteld over dokters- en ziekenhuisbezoeken in het recente verleden. Ook worden hier vragen gesteld over wat voor verzekering men heeft tegen ziektekosten.
9. Werk en pensioenen. In deze module wordt gevraagd naar de huidige arbeidsmarktstatus, inkomen (uit werk en andere bronnen), en toekomstig pensioen. Gepensioneerde deelnemers wordt gevraagd naar soorten pensioen en de hoogte hiervan.
10. Computervaardigheden. Er worden ook enkele vragen gesteld over uw computer- en internetgebruik.
11. Handgreepkracht (lichamelijke test). Bij deze lichamelijke meting wordt met behulp van een speciaal apparaat de kracht van beide handen gemeten.
12. Sociale steun. In deze module wordt gevraagd naar hulp die men krijgt, en hulp die men aan anderen geeft.
13. Financiële transacties. Deze module bevat vragen over geld dat wordt ontvangen van of wordt gegeven aan mensen buiten het huishouden. Ook erfenissen komen hier aan bod.
14. Gezinsinkomen. Deze korte module verzamelt informatie over gezinsinkomen.
15. Huisvesting. In deze module worden gegevens verzameld over de huidige woning zoals grootte, kwaliteit en kenmerken van de woonruimte.
16. Consumptie. In deze module wordt gevraagd naar verschillende soorten uitgaven van het huishouden, bijvoorbeeld uitgaven voor voeding, elektriciteit en telefoon.
17. Spaargedrag. Deze vragen gaan over het sparen in het verleden.
18. Vermogen. Hier wordt gevraagd naar de omvang van het financiële en niet-financiële vermogen.
19. Activiteiten en welzijn. Deze module bevat vragen over verrichte activiteiten en gevoelens die men de afgelopen weken heeft gehad.
20. Tijdsbesteding. Hier wordt gevraagd hoe mensen hun tijd besteden aan verschillende activiteiten.
21. Verwachtingen. In deze module wordt gevraagd naar verwachtingen die men heeft over de (o.a. financiële) toekomst.

SHARE Corona Survey

De onderwerpen van het telefonische SHARE Corona -interview bevatten:

  • Gezondheid en gezondheidsgedrag: algemene gezondheid voor en na de COVID-19-uitbraak, praktijk van veiligheidsmaatregelen (bijv. afstand houden, dragen van een mondkapje)
  • Mentale gezondheid: angst, depressie, slaapproblemen en eenzaamheid voor en na de COVID-19-uitbraak
  • Besmettingen en gezondheidszorg: COVID-19-gerelateerde symptomen, SARS-CoV-2-testen en ziekenhuisopname, afgewezen medische behandeling, tevredenheid met behandelingen, vaccinatiebereidheid
  • Veranderingen in werk en economische situatie: werkloosheid, bedrijfssluitingen, thuiswerken, veranderingen in werktijden en inkomen, financiële ondersteuning
  • Sociale netwerken: veranderingen in persoonlijke contacten met familie en vrienden, gegeven en ontvangen hulp, gegeven en ontvangen persoonlijke zorg